Laatimispäivä: 7.6.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

JP-CAT OY
Y-tunnus: 1812491-7
Käyntiosoite: Kanervapolku 6, 15850 Lahti
Puhelin: 040 071 1495
Sähköposti: jp-cat@jp-cat.fi
Internet: www.jp-cat.fi

JP-CAT OY on vuonna 2003 perustettu lahtelaisyritys, joka tekee maanrakennus-, purku- ja timanttitöitä sekä kiilauslouhintaa pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla.

Maanrakennustöitä JP-CATin ammattitaitoinen, haastaviin työkohteisiin erikoistunut osaajatiimi tekee jonkin verran myös Lahden seudulla.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ (jos käytetään)

Ei ole.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi ja asiakassuhteiden hallinnoimiseksi.

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme palvella työnhakijoita, työntekijöitä ja asiakkaitamme.

4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyt oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että rekisteröidylle kerrotaan nämä oikeudet. Mikäli olet työnhakija, työntekijä tai asiakassuhteessa Rekisterinpitäjän kanssa, koskevat tässä tietosuojaselosteessa mainitut oikeudet sinua.

Oikeus saada yritykseltä pääsy kysyjää itseään koskeviin henkilötietoihin (= tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää pääsääntöisesti maksutta, mitä tietoja hänestä on rekisteröity, riippumatta siitä missä muodossa rekisteri on. Oikeus on toteutettava yhden kuukauden sisällä pyynnöstä.

Oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisterinpitäjän on toteutettava pyyntö pääsääntöisesti maksutta yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Kun rekisterinpitäjällä ei enää ole laillista perustetta henkilötietojen keräämiseen ja säilytykseen, rekisterinpitäjän on poistettava rekisteröidyn tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus seuraavissa tilanteissa vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä:
1) Rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden. Käsittelyä rajoitetaan siihen asti, kunnes rekisterinpitäjä on varmistanut tietojen paikkansapitävyyden.
2) Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista, mutta vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
3) Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellista vaadetta varten.
4) Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on erimielisyys siitä, onko rekisterinpitäjällä oikeutettu etu käsitellä tietoja ja asiassa joudutaan odottamaan tämän asian selvittämistä.

Rekisterinpitäjä voi toteuttaa käsittelyn rajoittamisen esim. rajoittamalla teknisesti käyttäjien pääsyn tietoihin.

Näissäkin tilanteissa rekisterinpitäjä saa säilyttää henkilötiedot, mutta se saa käsitellä niitä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella, oikeudellista vaadetta varten tai kolmannen tahon oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä

Organisaation, joka harjoittaa suoramarkkinointia tulee ilmoittaa rekisteröidylle tämän oikeudesta kieltäytyä suoramarkkinoinnin vastaanottamisesta viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan ensimmäistä kertaa yhteydessä.

Oikeus siirtää itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot siirrettyä rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle tietyin ehdoin. Edellytyksenä on, että henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja henkilötietojen käsittely tapahtuu automaattisesti (eli koneellisesti). Vain paperilla rekisterinpitäjälle toimitettuja tietoja ei rekisteröidyllä ole oikeus vaatia siirrettäväksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on aina oikeus peruuttaa omien henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity on sitä mieltä, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan asetuksen määräyksiä. Viranomaisena toimii tietosuojavirasto.

Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn esim. profilointi

Lähtökohtaisesti rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta ilman omaa suostumustaan sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu ainoastaan automaattiseen käsittelyyn, ja jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia. Tällaista toimintaa voisi olla esim. työnhakijoiden automaattinen profilointi ilman, että luonnollinen henkilö osallistuu tähän arviointiin.

5. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisterinpitäjä käsittelee työnhakijoiden, työntekijöiden, yhteyshenkilöiden, palveluidemme käyttäjien sekä asiakkaiden tietoja, jotka ottavat rekisterinpitäjään yhteyttä.

6. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Tehtäviemme suorittamiseksi käsittelemme mm. seuraavia henkilötietoja.

ASIAKKAAT

 • Nimi, yhteystiedot, syntymäaika
 • Taloudelliset tiedot kuten luottokortin tiedot
 • Rekisterinpitäjänä JP-CAT OY ei käsittele arkaluonteisia henkilötietojasi

TYÖNHAKIJAT JA TYÖNTEKIJÄT

Kaikki henkilötiedot, jotka ovat tarpeen työnantajavelvoitteistahuolehtimiseksi mm.

 • Nimi, yhteystiedot, henkilötunnus
 • Työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työsuhteen alkamista, muutoksia ja päättymistä koskevat tiedot
 • Palkanmaksuun liittyvät tiedot kuten kuukausipalkka ja tuntipalkka, luontoisedut ja pankkiyhteystiedot sekä mahdolliset tulospalkkaukset
 • Vähennyksiin liittyvät tiedot, kuten ennakonpidätystiedot, ay-jäsenmaksut, ulosoton maksukiellot, vuosi-ilmoitukset, palkkatodistukset
 • Verokortit
 • Palkkalaskelmat

7. MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN

 • Työntekijät
 • Työnhakijat
 • Työnantajan järjestelmät
 • Asiakas tai henkilö, joka muutoin on yhteydessä rekisterinpitäjään ja antaa tässä yhteydessä henkilötietojaan

8. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

TYÖNHAKIJAT JA TYÖNTEKIJÄT

 • Verottaja
 • vakuutusyhtiöt
 • Kela
 • Tilastokeskus,
 • Työntekijäliitot
 • Työnantajaliitto

ASIAKKAAT

 • Viranomaisille jos näillä on tietojen saantiin laillinen oikeus
 • Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman rekisteröidyn lupaa.

9. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N JA ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA-maiden ulkopuolella oleville palvelimille. Mikäli jatkossa rekisterinpitäjä muuttaa toimintatapaa ja luovuttaa tietoja näissä kolmansissa maissa oleville palvelimille tai käytämme sähköpostijärjestelmiä, joissa viestit kiertävät näiden kolmansien maiden kautta, varmistamme tällöin, että tietoturvasta huolehditaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietojen säilyttämistä koskevat ajat vaihtelevat riippuen millaisesta tiedosta on kysymys, ja mikä lainsäädäntö tätä tietoa sääntelee. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin säilytykselle on lainmukaiset perusteet. Rekisterinpitäjä yksilöi pyydettäessä kunkin tiedon säilytysajan erikseen. Esimerkiksi työsuhteen perustiedot (palvelusaika ja työtehtävät) säilytetään 10 vuotta työsuhteen päättymisestä lukien. Asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen saatavien yleisen vanhentumisajan eli 5 vuotta.

11. HENKILÖTIETOJEN TURVALLISEN SÄILYTTÄMISEN VARMISTAMINEN

Henkilötietoja sisältävät paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan Rekisterinpitäjällä ja tämän siihen valtuuttamilla henkilöillä, joiden toiminnan kohdalla on erikseen varmistettu, että tietoturvallisuuden vaatimukset täyttyvät. Sähköiset asiakirjat säilytetään tietoturvallisuus huolehtien asianmukaisten salasanojen takana.

12. TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN

Rekisterinpitäjä ilmoittaa tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa saatuaan tiedon tietoturvaloukkauksesta. Rekisterinpitäjä ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta myös rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, kun tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13. MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ KIELTÄYTYMINEN

Markkinointiviestinnän kohteena olevalla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiviestintää rekisterinpitäjältä. Saadessasi tällaisen markkinointiviestin, on siinä myös yksilöity, miten sinun tulee toimia halutessasi, että sinulle ei enää lähetetä markkinointiviestintää.